Home  |   Wat is showdown?  |   Wie zijn wij?  |   Media  |   Uitslagen  |   Contact Ga naar:  
  NK  |   Competitie  |   Competitiereglement Nederland  |   IBSA Showdownregels  |  


Competitiereglement Showdown seizoen 2011-2012 d.d. 27-06-11

 

1.         ALGEMEEN

 

1.1      Tijdens de competitie is het competitiereglement van kracht.

 

1.2       De competitieleider is verantwoordelijk voor het toepassen van het reglement en legt daar verantwoording voor af aan de Technische Commissie Showdown.

 

1.3      Bij geschillen over het reglement geeft de competitieleider uitsluitsel.

 

1.4       Daar waar het reglement niet in voorziet neemt de competitieleider een beslissing in overeenstemming met het algemeen showdown belang.

 

1.5       De speeldata van een seizoen worden voor de  voorgaande zomervakantie medegedeeld.

            De competitieleider maakt de definitieve indeling.

            Er kan niet onderling worden geruild, met andere spelers.

 

1.6       Er zal in 1 poule (18 a 20 spelers, afhankelijk van het totaal aantal spelers) per klasse worden gespeeld, verspreidt over 3 ŗ 4 dagen van de 8 beschikbare dagen.

Iedereen speelt de laatste dag 2 wedstrijden (mits iedereen aanwezig is) en de overige wedstrijden, verdeelt over de door de wedstrijdleiding aan te geven dagen (5 of 6 wedstrijden per dag, van uitgaand dat alle spelers aanwezig zijn).

            De spelers worden op rangschikking ingedeeld.

 

1.7       De clubsecretarissen dienen al hun spelers en scheidsrechters te voorzien van dit nieuwe reglement

 

1.8      De clubsecretarissen dienen bij inschrijving van de spelers ook het adres,

e-mail etc (indien mogelijk) te vermelden en niet alleen de naam.

 

 

2.         DEELNAME VOORWAARDEN

 

2.1       Elke showdown speler, die via een Nederlandse club is ingeschreven, mag deelnemen aan de landelijke competitie showdown.

 

        Elke speler moet in het bezit zijn van een geldige spelerskaart van

De Gehandicaptensport Nederland en zich ten aller tijden daarmee kunnen legitimeren.

 

2.3      Elke speler moet volgens het schema aanwezig zijn.

 

 

 

 

 

2.4      Elke speler moet bekend zijn met het reglement en de geldende

            spelregels showdown.

 

2.5       Elke speler moet fysiek in staat zijn om de gevraagde inspanningen te leveren.

 

2.6       Bedenk goed voor je je inschrijft, om tussentijds uitvallen zoveel mogelijk te voorkomen, dit komt de competitie namelijk niet ten goede.

 

 

3.         WEDSTRIJDREGELS.

 

3.1       Tenzij anders vermeld in het reglement gelden de spelregels showdown zoals             omschreven in "IBSA showdown regels" van mei 2009.

 

3.2       De spelers moeten te allen tijde de aanwijzingen van de scheidsrechter opvolgen.

 

        Elke speler die, om welke reden dan ook, verhinderd is om te spelen

volgens het schema moet dit de competitie / wedstrijdleiding zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk om 10:30 uur van de competitiedag telefonisch of via email laten weten (zie laatste artikel 8.1.).

Vooral voor de laatste speeldag is dit belangrijk; denk aan je medespelers die misschien voor niets komen.

Afmelden heeft natuurlijk ook consequenties voor de tegenstander op de andere dagen.

 

3.4      Elke wedstrijd wordt gespeeld volgens het "Best of three" systeem.

           

            Bij alle sets serveerd een speler 2x achter elkaar.

           

            Bij de 1e set wordt er getosst.

           

Bij een 1 setter wordt er gewisseld van speelhelft wanneer 1 speler 6 punten heeft of wanneer de helft van de speeltijd is verstreken,

indien er nog geen 6 punten behaald zijn.

            Bij een 2 setter wordt er na de 1e set gewisseld van speelhelft.

Bij een 3 setter wordt er 3x gewisseld van speelhelft, 1x na de 1e en 2e set en in de 3e set wanneer 1 speler 6 punten heeft of wanneer de helft van

            de speeltijd is verstreken, indien er nog geen 6 punten behaald zijn.

           

De winnaar van de set/wedstrijd is de speler die elf (11) punten behaalt met een minimaal verschil van twee (2) punten, tot een score van zestien (16) punten. Hierna wordt gewonnen op het eerstvolgende punt, zelfs als er geen verschil van twee (2) punten is.

 

 

 

 

 

3.5      De maximale tijdsduur van een set bedraagt vijftien (15) minuten

( zie ook IBSA regel 2.7)

 

3.6      Een speler kan 1 time-out, van zestig (60) seconden, per set, aanvragen.

 

3.7      Na elke gespeelde wedstrijd worden de wedstrijdpunten verdeeld

            volgens het volgende systeem:

            een gewonnen 2-setter: 4 punten,

            een gewonnen 3-setter: 3 punten,

            een verloren 3-setter: 1 punt,

            een verloren 2-setter: 0 punten.

 

3.8       Een speler dient aan de wedstrijdtafel te melden als hij/zij even weg is of ergens gaat kijken, dit i.v.m. het evt. spoedig moeten spelen.

 

3.9       Na elke competitiedag wordt op basis van het wedstrijdgemiddelde een rangschikking gemaakt. (punten delen door aantal wedstrijden).

 

3.10    Coaches dienen aan het begin van de speeldag aangemeld te worden bij de             competitieleider/wedstrijdtafel.

De coach zal vermeld worden op het wedstrijdformulier van de desbetreffende speler.

Coaches melden zich tevens aan voor het begin van elke wedstrijd bij de scheidsrechter van die wedstrijd.

 

3.11    Er mag alleen een speelruimte binnen/uit gegaan worden voor/na de set, mits de scheidsrechter de deur opend, of hier toestemming voor geeft.

 

3.12    Als een mobiletelefoon horloge (wekker) van een speler of coach belt tijdens de wedstrijd krijgt de tegenstander van de overstreder een (1) punt.

 

3.13    Spelers die nevenactiviteiten binnen de showdown hebben,

            dienen die uit te voeren na de competitiedag en niet tijdens deze dag,

            wedstrijden gaan altijd voor op andere activiteiten.

 

        Men speelt volgens het door de wedstrijdleiding gemaakte schema,

Men kan dus niet meer vroeger weg. (zie sanctie 4.3)

 

3.15    De wedstrijdleiding kan te allen tijde wedstrijden naar de laatste

competitiedag verplaatsen als dit noodzakelijk blijkt.

(te weinig scheidsrechters en/of tafels)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.         SANCTIES.

 

4.1      Elke speler die zich niet houdt aan het reglement kan worden berispt

            door de scheidsrechter en/of competitieleider.

 

4.2       Spelers die aanhoudend en/of zich grof schuldig maken aan overtredingen van het reglement kunnen geschorst c.q. gediskwalificeerd worden door de competitieleider, voor die dag of de gehele competitie en derhalve ook voor de NK.

 

4.3      Bij afmelding komen de wedstrijden van die dag te vervallen

(zie punt 4.6), meldt hij/zij zich niet af dan volgt er diskwalificatie voor de competitie en NK.

De speler is persoonlijk verantwoordelijk voor het afmelden en niet de persoon/club die dit evt. zou doen. (dit geldt voor alle gevallen)

 

4.4      Een speler die zich kan plaatsen voor de NK mag max. 1 dag afwezig zijn.

Is hij/zij meerdere dagen afwezig, om welke reden dan ook, dan zal hij/zij niet deelnemen aan de NK.

 

4.5      Een nieuwe speler begint in de laagste klasse (onderaan).

Doet een speler 1 jaar niet mee, dan begint hij/zij het jaar daarna, een klasse lager (onderaan).

Doet een speler 2 jaar niet mee, dan begint hij/zij het jaar daarna, in de laagste klasse (onderaan).

Tevens begint een gediskwalificeerde speler het jaar daarna, een klasse lager (onderaan).

 

4.6       Een speler die een dag niet aanwezig is volgens het speelschema, om welke reden dan ook, krijgt voor iedere te spelen wedstrijd 1 punt in mindering. De tegenstander van de speler krijgt geen punten voor deze wedstrijd.

            Het puntentotaal van de tegenstander zal gemiddeld worden door het aantal     gespeelde wedstrijden.

            Mochten spelers hetzelfde gemiddelde hebben, dan zal gekeken worden

            naar het doelsaldo en evt. naar het onderling resultaat.

 

            Rekenvoorbeeld afwezige speler:

            Tot nu toe heeft een speler 30 punten uit 8 wedstrijden.

            Door afwezigheid mist hij/zij 5 wedstrijden.

            Het puntentotaal wordt dan 30 - 5 = 25, het wedstrijdgemiddelde wordt dan

            25 : 13(8+5) = 1,92.

            Het gemiddelde was 30 : 8 = 3,75.

 

 

 

 

 

 

 

4.7       Indien een speler bij het oproepen door de scheidsrechter of wedstrijdleiding voor een wedstrijd niet in de speelruimte is of conform regel 3.8 bij de wedstrijdtafel heeft gemeld waar hij/zij is, verliest de eerste set met 0-11.

            Is men na 5 minuten niet aanwezig wordt de hele wedstrijd verloren met

0-11, 0-11.

 

4.8       Is een coach vooraf niet aangemeld en staat daardoor niet op het wedstrijdformulier, dan zal de wedstrijd zonder coach dienen te worden gespeeld, tenzij dit door de wedstrijdleiding is vergeten.

 

4.9       Als een mobieletelefoon of horloge (wekker) van een speler of coach belt tijdens de wedstrijd krijgt de tegenstander van de overstreder een (1) punt.           

 

Gaat een telefoon van een toeschouwer af, zal deze verzocht worden de

            zaal te verlaten en gaat de wedstrijd verder door opnieuw te laten serveren.

            Gaat een telefoon van een scheidsrechter af, zal deze worden vervangen

door een andere scheidsrechter (mits aanwezig) die de wedstrijd afmaakt, door opnieuw te laten serveren.

            De vervangen scheidsrechter zal een waarschuwing krijgen.

 

4.10    Wanneer een speler tijdens een speeldag een blessure oploopt,

zal deze na onderzoek van de blessure, de resterende wedstrijden op een later tijdstip die dag             spelen.

Kan er niet meer gespeeld worden zullen de resterende wedstrijden wel meetellen in het gemiddelde (zonder doelsaldo), maar geen punten in mindering worden gebracht.

 

4.11    Een speler die om welke reden dan ook tijdens een set wegloopt of niet meer wil spelen, verliest de gehele wedstrijd met 0-11, 0-11

(zie ook punt 5.2)

           

              Een speler die zal degraderen en bezwaren heeft tegen het evt.

weer terug gaan naar de hogere klasse (door niet meer meedoen van spelers in die hogere klasse),moet dit schriftelijk mededelen aan de competitieleider en zal dan het volgende seizoen onderaan in die lagere klasse worden ingedeeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.         KLACHTENPROCEDURE.

 

5.1       Elke speler kan een klacht mondeling indienen bij de competitieleider/plaatsvervanger.

Deze zal een voorlopige schikking treffen die omgezet wordt in een definitief besluit.

 

5.2       Is een speler het niet eens met een beslissing van de scheidsrechter, of wat dan ook, dan kan hij/zij dit na de wedstrijd met de desbetreffende scheidsrechter bespreken, komt men niet tot een oplossing dan wordt er overlegd met de competitieleider. (niet met de mensen achter de wedstrijdtafel)

 

5.3      Elke speler kan een schriftelijke klacht indienen bij

de Gehandicaptensport Nederland, indien de uitslag van punt 5.2 niet naar zijn/haar tevredenheid is.

 

5.4      De competitieleider is verplicht bij een klacht een schikking te treffen

            en deze te motiveren.

 

5.5      De Gehandicaptensport Nederland is verplicht bij een schriftelijke klacht,          

            schriftelijk haar beslissing te motiveren.

 

 

 

6.         NACOMPETITIE.

 

6.1       Nrs. 1, 2 en 3 promoveren en de nrs. 18, 19 en 20 degraderen. 

Na de nacompetitie is de definitieve ranking pas bekend.

            Voor plaatsing NK geld de ranking voor de nacompetitie.

 

            Zijn er voor het volgende seizoen afmeldingen, dan zullen de nrs 21(oud 18),

22(oud 19), 23(oud 20), 24 enz., in deze volgorde, de benodigde plaatsen naar voren schuiven, tot er weer 20 spelers in een klasse zijn.

 

6.2      Na de competitie wordt een nacompetitie gespeeld met de volgende spelers:

            nrs. 16 en 17 van de hoofdklasse.

            nrs. 4 en 5 van de 1ste klasse.

            nrs. 1 en 2 van de 2de klasse.

            nrs. 1 en 2 van de 3de klasse.

            En eventueel nrs. 1 en 2 van de 4de klasse.

Totaal dus 8/10 spelers, verdeelt over 2 poules,

met elk 3/4 wedstrijden per speler.

 

            Poule 1: nr 16, nr 5, de nr 1, nr 2 en evt nr 1.

            Poule 2: nr 17, nr 4, de nr 2. nr 1 en evt nr 2.

 

 

 

 

Indien er minder dan 6 spelers voor de nacompetitie aanwezig zijn, zal de wedstrijdleiding de overige spelers in 1 poule plaatsen en zullen de eerste 2 spelers promoveren naar (of blijven staan in) de hoofdklasse.

 

6.3      Resultaat nacompetitie.

 

6.3.1   Wordt nr 17 hoofdklasse winnaar, blijft iedereen op de plaats waar

            zij zijn geŽindigd, na evt. promotie.

 

6.3.2   Wordt nr 16 hoofdklasse winnaar, blijft iedereen op de plaats waar

            zij zijn geŽindigd, na evt. promotie.

 

6.3.3   Worden nr 16 en 17 hoofdklasse winnaar, blijft iedereen op de plaats waar

            zij zijn geŽindigd, na evt. promotie.

 

6.3.4  Wordt nr 4 1e klasse winnaar, wordt hij/zij nr 19 of 20 hoofdklasse en

            nr 17 hoofdklasse nr 1 1e klasse.

 

6.3.5   Wordt nr 5 1e klasse winnaar, wordt hij/zij nr 20 hoofdklasse

en nr 17 hoofdklasse nr 1 of 2 1e klasse.

 

6.3.6   Worden nr 4 en 5 1e klasse winnaar, worden hij/zij nr 19 en 20 hoofdklasse

            en nr 16 en 17 hoofdklasse nr 1 en 2 1e klasse.

 

6.3.7   Wordt nr 1 2e klasse winnaar, wordt hij/zij nr 19 of 20 hoofdklasse

en nr 16 hoofdklasse nr 1 1e klasse.

 

6.3.8   Wordt nr 2 2e klasse winnaar, wordt hij/zij nr 20 hoofdklasse

en nr 17 hoofdklasse 1 of 2 1e klasse.

 

6.3.9   Worden nr 1 en 2 2e klasse winnaar, worden hij/zij nr 19 en 20 hoofdklasse

en nr 16 en 17 hoofdklasse 1 en 2 1e klasse.

 

6.3.10 Wordt nr 1 3e klasse winnaar, wordt hij/zij nr 19 of 20 hoofdklasse

en nr 16 hoofdklasse 1 1e klasse en nr 17 1e klasse wordt nr 1 2e klasse.

 

6.3.11 Wordt nr 2 3e klasse winnaar, wordt hij/zij nr 20 hoofdklasse en

nr 17 hoofdklasse 1 1e klasse en nr 17 1e klasse wordt nr 1 of 2 2e klasse.

 

6.3.12 Worden nr 1 en 2 3e klasse winnaar, worden hij/zij nr 19 en 20 hoofdklasse en nr 16 en 17 hoofdklasse nr 1 en 2 1e klasse en nr 16 en 17 1e klasse

nr 1 en 2 2e klasse.

 

6.3.13 Wordt nr 1 4e klasse winnaar, wordt hij/zij nr 19 of 20 hoofdklasse

en nr 16 hoofdklasse nr 1 1e klasse en nr 17 1e klasse wordt nr 1 2e klasse

en nr 17 2e klasse wordt nr 1 3e klasse.

 

 

 

 

6.3.14 Wordt nr 2 4e klasse winnaar, wordt hij/zij nr 20 hoofdklasse

en nr 17 hoofdklasse nr 1 1e klasse en nr 17 1e klasse wordt nr 1 of 2

2e klasse en nr 17 2e klasse wordt nr 1 of 2 3e klasse.

 

6.3.15 Worden nr 1 en 2 4e klasse winnaar, worden hij/zij nr 19 en 20 hoofdklasse en nr 16 en 17 hoofdklasse nr 1 en 2 1e klasse en nr 16 en 17 1e klasse

nr 1 en 2 2e klasse en nr 16 en 17 2e klasse nr 1 en 2 3e klasse

           

            Na gespeeld te hebben zullen 1 of 2 van bovengenoemde artikelen

(6.3.1 t/m 6.3.15) van toepassingen zijn.

 

 

7.         EVALUATIE.

 

7.1      Na ieder seizoen zal het reglement worden geŽvalueerd en

            indien nodig worden aangepast.

 

 

8.         AF-/AANMELDEN.

 

Af-/aanmelden via Competitie@showdown.nl,

Mits dit niet kan, dan telefonisch/schriftelijk bij:

Peter v.d. Linde: 06 42 58 23 93, Coevordenstraat 134,

2541 SN Den Haag.

of  Theo/Bep Bastiaans: 073 6 89 38 60,

            Klokkenlaan 198, 5231 BC Den Bosch,

Bij een schriftelijke afmelding, zullen de bovengenoemde personen de afmelding telefonisch bevestigen, bij geen bevestiging kan men zich nog afmelden bij Jack v. Oosterhout : 076 571 11 74.